LV Latviski

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

GENRE INDEX

a1 — pasakas

a1 – folk-tales

a2 — teikas

a2 – legends

a3 — anekdoti / anekdotes

a3 – anecdotes

b — nostāsti

b – narratives, stories

b1 — apraksti

b1 – descriptions

b2 — personīgās pieredzes stāsts; biogrāfiskais dzīvesstāsts

b2 – stories of personal experience, biographic narratives

c — mīklas (klasiskās, jautājumu, burtu, zilbju, asprātības, šarādes)

c – riddles

d — sakāmvārdi un parunas

d – proverbs and sayings

e — tautasdziesmas, un īpaši:

e – folksongs, and in particular:

e — 1–6 rindas

e – songs of 1 - 6 lines

e1 — 7–8 rindas

e1 – songs of 7 - 8 lines

e2 — 9 rindas un vairāk

e2 – songs of 9 lines and more

er — ar refrēnu (piedziedājumu)

er – songs with a refrain

e1r — 7–8 rindas ar piedziedājumu

e1r – songs of 7-8 lines with a refrain (there can also be other combinations of the additional codes)

e2r — vairāk par 9 rindām, ar piedziedājumu

e2rsongs of more than 9 lines, with a refrain

f — ziņģes, revolucionārās dziesmas, parodijas, folklorizējušās zināmu autoru dziesmas

f – songs of more recent origin (ziņģe) and other songs like revolution songs and parodies, folklorised pieces of known authors

g — bērnu dziesmas un skaitāmie panti

g – children songs and rhymes

h — albuma panti, vēlējumi

h – album rhymes, wishes

i un k — rotaļas un dejas, īpaši:

i and k – games and dances, and in particular:

i1 — rotaļas ar dziesmu

i1 – games with a song

i2 — dejas

i2 – dances

i3 — horeogrāfijas etnogrāfiskās ziņas

i3 – ethnographic data of choreography

k — rotaļas bez dziesmas, spēles, ķīlas

k – games without a song

L — ticējumi, īpaši:

L – beliefs, and particularly:

L — ja kas notiek pats no sevis, dabiskas norises (piemēram, kaķis pārskrien pār ceļu)

L – when something happens on its own, natural events (e.g. a cat running across the road)

L1 — cilvēks kaut ko dara, lai gūtu sev labumu (piemēram, sēj zirņus pirmdienā, lai pilnas pākstis)

L1 – a person performs an activity for his/her benefit (like sowing peas on Monday, so the pods shall be full)

L2 — zīlēšana (piemēram, laimes liešana Jaungadā, sapņu tulkošana)

L2 – divination (like “casting the fortune” on New Year’s eve, explanations of dreams)

m — paražas, īpaši:

m – customs, and particularly:

m1 — cilvēka mūža gājums; dzimšana, miršana, kāzas, kristības, jaunības, bērnības svētki

m1 – the course of the human life, birth, death, wedding, baptising, festivals of childhood and youthhood (soviet time traditions replacing the corresponding Christian activities)

m2 — svētki un svinamas dienas (piemēram, Jaunais gads, pelnu diena)

m2 – holidays and festivals (like the New Year, Ash day)

m3 — nodarbošanās (piemēram, mājas, lopi, putni; dravniecība, zvejniecība, gani, pieguļa, talka, zemkopība; ēkas, mājas lietas un darba rīki, uguns, mēri, sētas apkārtne; mājas lopi un dzīvnieki, meža zvēri un dzīvnieki, putni)

m3 – occupation (like household, cattle, fowl, bee-keeping, fishing, herding, night-watch, joint work (‘talka’), agriculture; buildings, household items and tools, fire, measures, vicinity of the farmstead; domesticated animals and fowl, wild beasts, animals and birds)

m4 — apģērbs, uzturs, higiēna, ēdieni, dzērieni, tabaka, krāsošana, apģērba pagatavošana, vērpšana, adīšana, aušana, veselība, istabas iekārta, gultas vietas, skaistuma kopšana

m4 – clothing, food, hygiene, dishes, drinks, tobacco; colouring, dress-making, spinning, knitting, weaving; health; furniture and accessories; beds; beauty

m5 — dažādi; vecāki un bērni, laiks, sadzīve. Balles, sarīkojumi, koncerti, izvadīšana karadienestā, dažādas godināšanas.

m5 – diverse; parents and children, time, everyday life. Parties, events, concerts, seeing off to military service; different celebrations.

m6 — pavēsture, hronikas, etnogrāfiskas ziņas, arheoloģiski izrakumi un atradumi (piemēram, bultu un citi uzgaļi, kauli, zviedru nauda)

m6 – historical narratives, chronicles, ethnography data, archaeology digs and finds (e.g. arrow and other tips, bones, “Swedish money”)

n — dzīvnieku valoda un skaņu iztulkojumi

n – animal language and explanations of sounds

o — melodijas

o – melodies

p — vietu un personu vārdi

p – place and personal names

r — dzīvnieku un augu nosaukumi

r – names of animals and plants

s — māju zīmes un kapu uzraksti

s – farmstead property marks amd tombstone inscriptions

t — dažādi vārdi un izteicieni (tautas frazeoloģija), īpaši:

t – different words and expressions (folk phraseology), and in particular:

t1 — bezkaunīgie

t1 – "naughty" expressions

t2 — ātrā runāšana

t2fast speech (tongue twisters)

u — vēsturisku vietu un īpatnēju tipu apraksti

u – descriptions of historical places and peculiar types

v — zīmējumi un fotogrāfijas, īpaši:

v – drawings and photographs

v1 — karikatūras

v1 – caricatures

v2 — horeogrāfiskie zīmējumi

v2 – choreography pictures

z1 — buramie vārdi

z1 – spells and incantations

z2 — tautas ārstniecība

z2 – folk medicine

w — intervija

w – interview

x — apcerējumi par folkloru

x – articles on folklore

y — ekspedīcijas vai lauka pētījuma dienasgrāmatas materiāls, vākšanas situācijas apraksts

y – expedition or field study diary; description of the collection situation

A — cittautu folklora

A - folklore of other nations

Last time modified: 12.09.2016 13:29:24