LV Latviski

Ko līdz lieli gurķi kad tukši vidi. (LFK 997, 8014)

Publications of the Archives of Latvian Folklore

Publications in the Period 1929–1944

Series A: folklore material

Tautas dziesmas: papildinājums Kr. Barona “Latvju Dainām”[Folk songs. A supplement to the „Latvju Dainas” by K. Barons]. Red. P. Šmits. Rīga, 1936–1939. 1.–4. sēj.
Straubergs K. Latviešu buramie vārdi [Latvian Magic Spells]. Rīga, 1939–1941. 1.–2. sēj.
Šmits P. Latviešu ticējumi [Latvian Folk-Beliefs]. Rīga, 1940–1941. 1.–4. sēj.
Straubergs K. Latviešu tautas paražas [Latvian Folk Customs]. Rīga, 1944.

Series B: folklore material with scholarly articles

Teikas par Dievu: Izlase [Legends about God: A Selection]. Sast. A. Bērzkalne. Rīga, 1929.
Kuršu kāpu folklora [Folklore of the Curonian Spit]. Red. P. Šmits. Rīga, 1933.
Šperliņš J. Senās suitu kāzas un ķekatas [The Ancient Weddings and Mummers’ Events of Suiti]. Red. P. Šmits. Rīga, 1937.
Tihovskis H. Kāzu parašas Latgalē [Wedding Customs in Latgale]. Red. K. Straubergs. Rīga, 1939.
Senkeviča B. Godi Vidus-Kursā [Festivities in Central Courland]. Red. K. Straubergs. Rīga, 1939.
Aizsils A. Latviešu tautas sapņu iztulkošana [Latvian Folk Dream Interpretations]. Red. K. Straubergs. Rīga, 1939.
Medne A. Latviešu dzīvnieku pasakas [Latvian Animal Folk-Tales]. Red. K. Straubergs. Rīga, 1940.
Līdeks O. Latviešu svētki [Latvian Festivals]. Red. K. Straubergs. Rīga, 1940.
Senkeviča B. Senie Jāņi Zemgalē [The Ancient Celebration of Midsummer in Zemgale]. Red. K. Straubergs. Rīga, 1940.
Aizsils A. Senās kāzas Daugavpils apriņķī [The Ancient Wedding in the Daugavpils Region]. Red. K. Straubergs. Rīga, 1940.
Zaube J. Latviešu mīklu forma [The Form of the Latvian Riddles]. Red. K. Straubergs. Rīga, 1941.
Līdeks O. Latviešu svinamās dienas [The Festive Days of the Latvians]. Red. K. Straubergs. Rīga, 1942.

Series C: Musical Material

Sproģis J.Jāņu dziesmu melodijas [The Melodies of Midsummer Songs]. Rīga, 1941.
Sproģis J. Senie mūzikas instrumenti un darba un godu dziesmu melodijas Latvijā [The Ancient Musical Instruments and the Melodies of Work and Festive Songs in Latvia]. Rīga, 1943.

Other editions by the Archives of Latvian Folklore

Latgaliešu pasakas P. Šmita izlasītas [The Latgallian Folk-Tales, Selected by P. Šmits]. Rīga, 1937.
Jāņu dziesmas [Midsummer Songs]. Sast. O. Līdeks. Rīga, 1937.
Siliņa E. Latviešu deja [The Latvian Dance]. Rīga, 1939.

Publications of Folklore Material in the Period 1949–2016

Songs

Darbam dzimu, darbam augu: latviešu tautasdziesmas [I was Born to Work, I was Raised to Work]. Sast. V. Greble. Rīga, 1949.
Latviešu tautasdziesmas: Izlase [Latvian Folksongs: A Selection]. Sast. O. Ambainis, K. Arājs, M. Asare, V. Greble. Rīga, 1955–1957. 1.–3. sēj.
Cīņas dziesmas [The Songs of Struggle]. Sast. un komentāru aut. V. Greble, E. Kokare, J. Vītoliņš. Rīga, 1957.
Darba vara lielu dara: Tautas dziesmu izlase [The Power of Work Makes You Great: A Selection of Folksongs]. Sast. J. A. Jansons. Rīga, 1960.
Dailes lokā: tautasdziesmas par daiļumu [In the Circle of Beauty; Folksongs about Beauty]. Sast. J. A. Jansons. Rīga, 1970.
Dziedot mūžu nodzīvoju: ģimenes ieražu dziesmas [I Lived my Life Singing; Songs of Family Customs]. Sast. R. Drīzule. Rīga, 1970.
Saule sēja sudrabiņu: latviešu tautasdziesmas par dabu [The Sun Sowed Silver: Latvian Folksongs about Nature]. Sast. K. Arājs. Rīga, 1972.
Kas var dziesmas izdziedāt?: latviešu tautasdziesmas par dziesmām un dziedāšanu [Who Can Sing All the Songs: Latvian Folksongs About Songs and Singing]. Sast. K. Arājs. Rīga, 1974.
Latviešu tautasdziesmas [Latvian Folksongs]. Rīga, 1979–2013. 1.–13. sēj.
Kad saulīte rotājas: Gadskārtu ieražu dziesmas. Izlase [When the Sun Plays: Songs of the Calendar Customs. A Selection]. Sast. R. Drīzule. Rīga, 1982.
Dainas: Krišjāņa Barona “Latvju dainu” izlase [Dainas: A Selection from the „Latvju dainas” of Krišjānis Barons]. Sast. K. Arājs. Rīga, 1983.
Visu gadu dziesmas krāju [I Gathered Songs the Whole Year Long]. Sast. E. Melne, M. Vīksna, V. Bendorfs. Rīga, 1989.
Liepu laipa: Tautasdziesmu izlase [The Linden Footpath: A Selection of Folksongs]. Sast. R. Drīzule. Rīga, 1989.
Cīrulītis malku cirta: latviešu tautasdziesmas, ticējumi, teikas [The Lark Was Chopping Wood: Latvian Folksongs, Beliefs, Legends]. Sast. I. Politere. Rīga, 1992.
Apdzīduošona kuozuos vai patīsa grāku atlaišana [Teasing in Songs at Weddings or True Remission of Sins]. Sast. B. Mežale. Rīga, 1993.
Balta gāja sērdienīte: latviešu tautasdziesmas par sērdieņiem [White Went the Orphan-Girl: Latvian Folksongs about Orphans]. Sast. R. Drīzule. Rīga, 1994.
Nāc, Dieviņi, līdz ar mani: tautasdziesmas par Dievu [Come, God, along with Me: Folksongs about God]. Sast. E. Kokare. Rīga, 1995.


Narrative Folklore

Folk-tales

Kungs dabūn pērienu: Latviešu tautas pasaku izlase [The Master Gets Flogged: A Selection of Latvian Folk-Tales]. Sast. A. Medne-Romane. Rīga, 1950.
Zelta tīnīte: latviešu tautas pasakas [The Golden Chest: Latvian Folk-Tales]. Sast. V. Greble. Rīga, 1955.
Latviešu tautas pasakas [Latvian Folk-Tales]. Sast. A. Alksnīte, O. Ambainis, A. Ancelāne, K. Arājs, M. Asare. Rīga, 1956.
Латышские народные сказки [Latvian Folk-Tales; in Russian]. Сост. А. Алксните, О. Амбайнис и др. Рига, 1957.
Ar gudru prātu var visu: latviešu tautas pasakas [A Clever Mind Can Achieve Everything: Latvian Folk-Tales]. Sast. O. Ambainis. Rīga, 1959.
Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem [Latvian Folk-Tales about Animals]. Sast. K. Arājs, ievada aut. O. Ambainis. Rīga, 1964.
Vilks jēra ādā: pasakas [A Wolf in a Sheep-Skin: Folk-Tales]. Sast. O. Ambainis. Rīga, 1965.
Латышские народные сказки: сказки о животных [Latvian Folk-Tales: Folk-Tales about Animals; in Russian]. Сост. К. Арайс. Рига, 1965.
Latviešu tautas pasakas: brīnumu pasakas [Latvian Folk-Tales: Wonder Tales]. Sast. K. Arājs, ievada aut. O. Ambainis.Rīga, 1966.
Latviešu tautas pasakas: sadzīves pasakas [Latvian Folk-Tales: Realistic Tales]. Sast. K. Arājs, ievada aut. O. Ambainis. Rīga, 1967.
Латышские народные сказки: волшебние сказки [Latvian Folk-Tales: Wonder Tales; in Russian]. Сост. К. Арайс. Рига, 1967.
Латышские народные сказки: бытовые сказки [Latvian Folk-Tales: Realistic Tales; in Russian]. Сост. К. Арайс. Рига, 1968.
Lettische Volksmärchen [Latvian Folk-Tales; in German]. Hrsg. von O. Ambainis. Berlin, 1977.
Džūkstes pasakas. Pierakstījis A. Lerhis-Puškaitis [Folk-Tales from Džūkste. Recorded by A. Lerhis-Puškaitis]. Sast. un ievada autors K. Arājs.Rīga, 1980.
Lettische Volksmärchen [Latvian Folk-Tales; in German]. Hrsg. von O. Ambainis. Berlin, 1982.
Ganuzēns un velns: Latviešu tautas pasaku izlase [The Shepherd Boy and the Devil: A Selection of Latvian Folk-Tales]. Sast. O. Ambainis. Rīga, 1987.
Trīs vēja mezgli: latviešu tautas pasakas [The Three Knots of Wind: Latvian Folk-Tales]. Sast. K. Arājs. Rīga, 1988.
Подарок ветра: латышские народные сказки [The Gift of Wind: Latvian Folk-Tales; in Russian]. Сост. К. Арайс. Рига, 1989.
Pasaku mežs: latviešu tautas pasakas [The Folk-Tale Forest: Latvian Folk-Tales]. Sast. K. Arājs. Rīga, 2000.
Latviešu tautas teikas un pasakas. Sast. A. Lerhis-Puškaitis [Latvian Folk-Tales and Legends. Edited by A. Lerhis-Puškaitis]. Rokrakstu atšifrējuši, pārrakstījuši un leksikas skaidrojošo vārdnīcu sastādījuši M. Vīksna, E. Melne, V. Bendorfs; ceļavārdu, skaidrojumu un komentāru aut. M. Vīksna; pēcvārda aut. G. Pakalns. Rīga, 2001. VII daļa, 2. sēj.

Legends

Latviešu tautas teikas [Latvian Folk-Legends]. Sast. A. Ancelāne. Rīga, 1961.
Латышские народные сказания. [Latvian Folk-Legends; in Russian]. Сост. А. Анцелане. Рига, 1962.
Latviešu tautas teikas. Vēsturiskās teikas: Izlase [Latvian Folk-Legends. The Historical legends: A Selection]. Sast. un ievada aut. A. Ancelāne. Rīga, 1988.
Latviešu tautas teikas. Izcelšanās teikas: Izlase [Latvian Folk-Legends. The Stories of Origins: A Selection]. Sast. un ievada aut. A. Ancelāne.Rīga, 1991.
Katram sava laime: latviešu tautas teikas [Everyone Has One’s Own fate: Latvian Folk-Legends]. Sast. K. Arājs. Rīga, 1999.
Stāsti un teikas par spokiem [Stories and Legends about Ghosts]. Sast. G. Pakalns. Rīga, 1999.

Anecdotes

Latviešu tautas anekdotes: Izlase. [Latvian Folk Anecdotes: A Selection] Sast. K. Arājs. Rīga, 1960.
Kas gudrs, tam padoms : Latviešu tautas anekdotes [The Clever One will Find the Way Out: Latvian Folk Anecdotes]. Sast. K. Arājs. Rīga, 1971.
Latviešu tautas anekdotes [Latvian Folk Anecdotes]. Sast. K. Arājs. Rīga, 1992.
Ar smaidu cauri gadsimtiem: Anekdotes [Passing with Smile Through the Centuries: Anecdotes]. Sast. un pēcvārda aut. E. Kokare. Rīga, 2001.

The Short Narrative Genres

Latviešu tautas mīklas: Izlase. [Latvian Folk Riddles: A Selection] Sast. un ievada aut. A. Ancelāne. Rīga, 1954.
Latviešu sakāmvārdi un parunas: Izlase. [Latvian Proverbs and Sayings: A Selection] Sast. un ievada aut. E. Kokare. Rīga, 1957.
Divu tautu dzīves gudrība [Wisdom of Two Nations]. Sast. un ievada aut. E. Kokare. Rīga, 1967.
Mīklas: Izlase. [Riddles: A Selection]. Sast. un ievada aut. A. Ancelāne. Rīga, 1969.
Kokare E. Latviešu un lietuviešu sakāmvārdu paralēles [The Parallels in Latvian and Lithuanian Proverbs]. Rīga, 1980.
Kokare E. Latviešu un vācu sakāmvārdu paralēles [The Parallels in Latvian and German Proverbs]. Rīga, 1988.
Pilna nora baltu avju: Latviešu tautas mīklu izlase [A Glade Full of White Sheep: A Selection of latvian Folk Riddles]. Sast. K. Arājs. Rīga, 1994.

Music and Dance

Latviešu tautas mūzika: darba dziesmas [Latvian Folk Music: Work Songs]. Sast. J. Vītoliņš. Rīga, 1958; Rīga, 1966.
Latviešu tautas mūzika: kāzu dziesmas [Latvian Folk Music: Wedding Songs]. Sast. J. Vītoliņš. Rīga, 1968.
Latviešu tautas mūzika. Bērnu dziesmu cikls. Bēru dziesmas [Latvian Folk Music: Children’s Songs. Funeral Songs]. Sast. J. Vītoliņš. Rīga, 1971.
Latviešu tautas mūzika. Gadskārtu ieražu dziesmas [Latvian Folk Music: Songs of the Calendar Customs]. Sast. J. Vītoliņš Rīga, 1973.
Latviešu tautas mūzika. Precību dziesmas [Latvian Folk Music: Wedding Songs]. Sast. J. Vītoliņš. Rīga, 1986.

Latviešu tautas mūzika. Kara dziesmas [Latvian Folk Music: War Songs]. Sast. A. Beitāne. Rīga, 2008.

Miscellaneous

Latviešu padomju folklora [Latvian Soviet Folklore]. Sast., ievada un komentāru aut. V. Greble, A. Ancelāne. Rīga, 1953.
Tauta par baznīcu un mācītājiem: Folkloras materiālu izlase [The People about the Church and the Priests: A Selection of Folklore Material]. Sast. O. Ambainis. Rīga, 1963.
Nāc nākdama, vasariņa! Vasara, darbs un daba latviešu tautas daiļradē [Come, oh Come, You Summer! Summer, Work and Nature in Latvian Folklore]. Sast. A. Ancelāne, E. Kokare, H. Sūna, J. Vītoliņš. Rīga, 1967.
Latviešu bērnu folklora [Latvian Children’s Folklore]. Sast. V. Greble. Rīga, 1973.
Sen to Rīgu daudzināja: Rīga latviešu tautas daiļradē [For a Long Time Rīga was Extolled: Rīga in Latvian Folklore] Sast. A. Ancelāne. Rīga, 1973.
Ai, bagāti Ziemassvētki [Oh, the Rich Yuletide]. Sast. K. Arājs. Rīga, 1989.
Alutiņi, vecais brāli: Alus latviešu tautas tradīcijās [You, Beer, the Elder Brother]. Sast. B. Putniņa. Rīga, 1990.
Saule kāpa augstu kalnu: Latviešu gadskārtu ticējumi [The Sun was Climbing a High Hill: Latvian Calendar Beliefs]. Sast. K. Arājs. Rīga, 1991.
Nu dziesmiņas jāizdzied: Ieražas, ticējumi un tautasdziesmas [Now the Songs Must Be Sung: Customs, Beliefs and Folksongs]. Sast. E. Melne, M. Vīksna, V. Bendorfs. Rīga, 1998.
Gudram pieder pasaule: Tautas atziņas par gudrību latviešu folklorā [The Clever One Owns the World: the Folk Ideas Regarding Wisdom in Latvian Folklore]. Sast. E. Kokare. Rīga, 1998.

Collections of Articles

Folkloras institūta raksti [Works of the Institute of Folklore]. Rīga, 1950. 1. sēj.
Valodas un literatūras institūta raksti [Works of the Institute of Language and Literature] Rīga, 1959. 11. sēj.
Valodas un literatūras institūta raksti [Works of the Institute of Language and Literature]. Rīga, 1962. 15. sēj.
Взаимосвязь балтов и прибалтийских финнов [Interconnections of the Balts and the Baltic Finns; in Russian]. Рига, 1970.
Latviešu folklora. Žanri, stils [Latvian Folklore. Genres, Style]. Rīga, 1977.
Tautasdziesma un mūsdienu kultūra. Народное песенное наследие и современность [Folksongs and Modern Culture]. Rīga, 1984. 1.–2. sēj.
Pasaules skatījuma poētiskā atveide folklorā [The Poetic Representation of a World View in Folklore]. Rīga, 1988.
Latviešu folklora. Tradicionālais un mainīgais [Latvian Folklore. The Traditional and the Variable]. Rīga, 1992.
Cilvēks. Dzīve. Stāstījums: Rakstu krājums. [A Man. A Life. A Narrative: A Collection of Articles]. Rīga, 2002.

Singing the Nations: Herder’s Legacy. Eds. D. Bula, S. Rieuwerts. Trier, 2008.

Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka [Latvians through the Eyes of Latvians: Siberia. Timofeyevka]. Sast. A. Lielbārdis. Rīga, 2011.

Studies and Essays

Latviešu folklora [Latvian Folklore: Ambainis O. Narrative folklore; Ancelāne A. Riddles; Greble V. Folksongs; Kokare E. Introduction; Proverbs and Sayings; Vītoliņš J. Melodies of Latvian Folksongs] // Latviešu literatūras vēsture [History of Latvian Literature]. Rīga, 1959. 1. sēj. 5.–310. lpp.
Arājs K. Krišjānis Barons. Dzīves un darba ceļš [Krišjānis Barons. His Life and Work]. Rīga, 1960.
Ozols A. Latviešu tautasdziesmu valoda [ The Language of Latvian Folksongs]. Rīga, 1961.
Sūna H. Latviešu rotaļas un rotaļdejas [Latvian Dances and Game-Dances]. Rīga, 1966.
Vītoliņš J. Tautas dziesma latviešu mūzikā [The Folksong in Latvian Music]. Rīga, 1970.
Greble V. Latviešu vēstītājas folkloras un folkloristikas bibliogrāfija [The Bibliography of Narrative Folklore and Folkloristics]. Rīga, 1971–1975. 1.–2. sēj.
Arājs K., Medne A. Latviešu pasaku tipu rādītājs [The Type Index of Latvian Folk-Tales] Rīga, 1977.
Кокаре Э. Я. Интернациональное и национальное в латышских пословицах и поговорках [The International and the National in Latvian Proverbs and Sayings; in Russian]. Рига, 1978.
Sūna H. Dejas notācija [Notation of Dance]. Rīga, 1979.
Arājs K. Krišjānis Barons. Rīga, 1984.
Arājs K. Krišjānis Barons un “Latvju dainas” [Krišjānis Barons and the Edition “Latvju dainas”]. Rīga, 1985.
Sūna H. Latviešu ieražu horeogrāfiskā folklora [The Choreographic Folklore of Latvian Customs]. Rīga, 1989.
Ambainis O. Latviešu folkloristikas vēsture [The History of Latvian Folkloristics]. Rīga, 1989.
Sūna H. Latviešu sadzīves horeogrāfija [Latvian Social Life Choreography]. Rīga, 1991.
Olupe E. Latviešu gadskārtu ieražas. Rīga, 1992.
Straubergs K. Pār deviņi novadiņi [Nine Lands Across: Essays on Latvian Folk Culture]. Sast. J. Rozenbergs. Rīga, 1995.
Kokare E. Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē [The Main Images of Latvian Mythology as Reflected by Folklore]. Rīga, 1999.
Anss Lerhis-Puškaitis atmiņās un stāstos [Anss Lerhis-Puškaitis in Recollections and Stories] Sast. un komentāru autors G. Pakalns. Rīga, 2000.
Vīksna M., Bendorfs V. Tautas mūzikas folkloras teicēji, vācēji, pētnieki [Narrators, Collectors, Researchers of Folk Music]. Rīga, 2000.
Bula D. Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija [The Singing Nation. Folklore and National Ideology]. Rīga, 2000.
Boiko M. Latviešu teikto dziesmu melodiskā veidojuma tehnikas [Melodic Formation Techniques of Latvian Recited Songs]. Rīga, 2003.

Urtāns J. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora [The Lakes of Augšzeme. Archeology and Folkore]. Rīga, 2008.

Ķencis T. A Disciplinary History of Latvian Mythology. Tartu, 2012.

Laime S.Raganu priekšstati Latvijā: Nakts raganas [Witches in Latvian Folk Belief: Night Witches]. Rīga, 2013.

Reidzāne B. Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās [Semantics of Latvian Folksongs. Nature Images in Folksongs]. Rīga, 2015.

Reinsone S. Meža meitas. 12 sieviešu stāsti par dzīvi mājā, mežā, cietumā [Forest Daughters. 12 Women about Life at Home, in Forest, and in Prison]. Rīga, 2015.

Books in series

“Novadu folklora” (“Regional Folklore”, Editorial House “Zinātne”)

Latviešu tautasdziesmas: salasītas un sakrātas iz Bērzaunes apgabala no Āronu Matīsa [Latvian Folksongs: Collected in Bērzaune Parish by Matīss Ārons]. Rokrakstu atšifrējusi, pārrakstījusi, priekšvārdu uzrakstījusi un leksikas skaidrojošo vārdnīcu uzrakstījusi M. Vīksna. Rīga: Zinātne, 2002.
Vītola I. Simt gadu gulēju, vēl simt gulēšu: teikas par mantas vietām Latvijas novados [Hundred Years I Slept, A Hundred More I Will: Legends about Hidden Treasure-related Places in Latvia]. Rīga, 2005.
Melne E. Senos laikos Umurgā [In Ancient Times in Umurga]. Rīga, 2006.

Reinsone S. Ādama stāsts. Mazsalaciešu dzīve, ieradumi un tikumi Ā. Purmaļa autobiogrāfijā 19. un 20. gs. mijā [The Story of Adam: Life, Virtues and Habits of the Inhabitants of Mazsalaca in the Autobiography of A. Purmalis circa 1900]. Rīga, 2008; 2011.
Vīksna M. Sveicināti Saldū! Saldus novada folklora [Welcome to Saldus! Folklore of the Saldus Region]. Rīga, 2010.
Laime S. Svētā pazeme. Latvijas alu folklora [The Sacred Underworld. The Latvian Cave Folklore]. Rīga: Zinātne, 2009.
Pakalns G. Džūkstes teikas un nostāsti [Legends and Stories from Džūkste]. Rīga, 2010.

“Folkloristikas bibliotēka” (“The Library of Folkloristics”, Editorial House “Zinātne”)

Bērziņš L.Greznas dziesmas [Magnificent Songs]. Red. R. Treija. Rīga: Zinātne, 2007 [1942].
Jansons J. A. Latviešu masku gājieni [Latvian Masked Processions]. Red. G. Ozoliņš. Rīga: Zinātne, 2010.
Bula D. Mūsdienu folkloristika: paradigmas maiņa [Contemporary Folkloristics: Paradigm Shift]. Rīga, 2011.

Latviešu folkloristika starpkaru periodā [Latvian Folkloristics in the Interwar Period]. Sast. un red. D. Bula. Rīga, 2014.

“Tradicionālā mūzika Latvijā” (“Traditional Music in Latvia”, Editorial House of the ILFA, UL )

Beitāne A. Medņevas dziedātājas [Singers from Medņeva]. Rīga, 2008.

Latviešu tradicionālās mūzikas antoloģija [Anthology of Latvian Traditional Music]. Sast. M. Boiko, G. Lancere, A. Beitāne. Rīga, 2008.

Boiko M., Lielbārdis A. Psalmu dziedāšana Latgalē [The Office of the Dead in Latgale]. Rīga, 2012.

“Studia humanitarica” (Editorial House of the ILFA, UL)

Beitāne A.Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā [Multipart Singing of Late Origin in Latvian Traditional Music]. Rīga, 2009.
Krogzeme-Mosgorda B. Atmiņu albumu tradīcija latviešu skolēnu kultūrā [The Tradition of Autograph Albums in the Culture of Latvian Schoolchildren]. Rīga, 2013.

“LFK krājums” (“The Collections of the ALF”, Editorial House of the ILFA, UL)

Vīksna M., Melne E., Reidzāne B. No Dainu skapja līdz “Latvju dainām” [From Cabinet of Folksongs to “Latvju dainas”]. Sast. R. Treija. Rīga, 2015. I.

Albums

Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās / History of Folklore Collection in Photographs. Sast. A. Lielbārdis. Rīga, 2014.

Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945 / Baltic Refugees in Gotland in Photographs by David Holmert: 1944–1945. Sast. A. Lielbārdis, M. Zirnīte. Rīga, 2015.

Journal “Letonica (Editorial House of the ILFA, UL)

Last time modified: 01.11.2016 12:53:34